Ochrana osobných údajov

 1. Subjekt: Roman Dolinajec HACOM so sídlom Bytčianska 56/20, 010 03 Žilina, ďalej ako „HACOM.“.
 2. Zber osobných údajov fyzických osôb je vykonaný pre potrebu objednania produktov, požiadania vyhotovenia cenovej ponuky, objednania tovaru a služieb, alebo iných úkonov, ku ktorým je v zmysle zákona potrebné doložiť osobné údaje zo strany kupujúceho alebo predajcu.
 3. Z poskytnutých údajov od fyzických osôb sa uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti HACOM a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti HACOM alebo jej zákonných povinností ako právnickej osoby.
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje HACOM má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy HACOM.
 9. Každá fyzická odovzdávajúca svoje osobné údaje z webovej stránky hacom.sk. alebo z Facebook stránky https://www.facebook.com/hacomsk/, alebo z formuláru v rámci vyhľadávacej Google Ads reklamy má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje HACOM má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí HACOM reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická osoba, ktorá odovzdá osobné údaje HACOM automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov.